O FIRMIE

Rzeczoznawca majątkowy
Danuta Brożbar

licencja nr : 5875
tel. kom. 609 505 229

tel. stacjonarny 74 852 05 01
e-mail : biuro@rzeczoznawca.swidnica.pl

Rzeczoznawca majątkowy

Zawód rzeczoznawcy majątkowego należy do chronnionych od 1997 roku, od kiedy to został prawnie usankcjonowany przez ustawę o gospodarce nieruchomościami. Kompetencje zawodowe rzeczoznawcy weryfikuje egzamin państwowy.

Dyplom rzeczoznawcy majątkowego jest nie tylko poświadczeniem kompetencji zawodowych, ale jest to również dowód pełnienia funkcji osoby zaufania publicznego, służącej szerszemu interesowi społeczeństwa.

Jako rzeczoznawca majątkowy posiadam uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 5875 nadane przez Ministra Transpostu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Kim jest rzeczoznawca majątkowy?

Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna, posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadane w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Obecnie, aby uzyskać uprawnienia zawodowe w zakresie wyceny nieruchomości należy spełnić szereg wymogów określonych ustawowo m.in.:

  • posiadać wyższe wykształcenie
  • ukończyć studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości, lub ukończyć wyższe studia o specjalności związanej z gospodarką nieruchomościami
  • odbyć praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości
  • przejść z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym złożyć egzamin państwowy, dający uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości

Droga do uprawnień jest więc długa i żmudna, wymaga od kandydata zdobycia wiedzy w takich dziedzinach, jak prawo, ekonomia, gospodarka przestrzenna, budownictwo, rolnictwo, leśnictwo, gospodarka wodna.

Zadaniem rzeczoznawcy majątkowego jest obiektywne ustalenie wartości nieruchomości. Nie może on działać pod dyktando, czy na życzenie klienta.
Rzeczoznawca jest ustawowo zobowiązany do stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz do wykorzystywania udostępnionych danych z zachowaniem zasady poufności.
Prowadzenie działalności zawodowej w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego bez stosownych uprawnień, zagrożone jest karą grzywny, przewidzianą w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Wycenę nieruchomości rzeczoznawca majątkowy sporządza w formie operatu szacunkowego. Jest to opracowanie zawierające zwykle kilkanaście – kilkadziesiąt stron zgodnie z aktualnymi wymogami prawa z dołączonymi zdjęciami nieruchomości oraz niezbędnymi załącznikami. Taki dokument można wykorzystać w urzędach, bankach, przy sprzedaży lub kupnie nieruchomości, we wzajemnych rozliczeniach.

Usługi szacowania nieruchomości wykonywane są dla organów administracji publicznej, urzędów skarbowych oraz osób fizycznych i prawnych, głównie na terenie województwa dolnośląskiego.

Przedmiotem wyceny, sporządzonej w formie operatu szacunkowego lub też innego opracowania czy ekspertyzy, może być między innymi:

  • nieruchomość gruntowa niezabudowana – działki budowlane i komercyjne;
  • nieruchomość gruntowa zabudowana – domy mieszkalne, obiekty handlowo – usługowe i przemysłowe, hale, magazyny;
  • nieruchomość lokalowa – lokale mieszkalne, handlowe i usługowe;
  • ograniczone prawo rzeczowe – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, służebność gruntowa, służebność osobista, służebność przesyłu;
  • inne prawa związane z nieruchomościami;
  • opinie o nieruchomości dla potrzeb indywidualnego inwestora.

Opracowanie mogę sporządzić dla różnych celów w zależności od Państwa potrzeb – wszędzie, gdzie konieczna jest znajomość wartości nieruchomości.