Działam w zakresie wyceny nieruchomości na podstawie licencji nr 5875.

Usługi szacowania nieruchomości wykonywane są dla organów administracji publicznej, urzędów skarbowych oraz osób fizycznych i prawnych, głównie na terenie województwa dolnośląskiego.

Przedmiotem wyceny, sporządzonej w formie operatu szacunkowego lub też innego opracowania czy ekspertyzy, może być między innymi:

  • nieruchomość gruntowa niezabudowana – działki budowlane i komercyjne;
  • nieruchomość gruntowa zabudowana – domy mieszkalne, obiekty handlowo – usługowe i przemysłowe, hale, magazyny;
  • nieruchomość lokalowa – lokale mieszkalne, handlowe i usługowe;
  • ograniczone prawo rzeczowe – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, służebność gruntowa, służebność osobista, służebność przesyłu;
  • inne prawa związane z nieruchomościami;
  • opinie o nieruchomości dla potrzeb indywidualnego inwestora.

Sporządzamy wyceny nieruchomości dla Sądów wieczystoksięgowych zgodnie z art.68 ust.2a ustawy o księgach wieczystych i hipotece,  bowiem ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw przewiduje istotną zmianę w ustanawianiu hipotek na nieruchomościach rolnych.

Operaty szacunkowe  sporządzane są dla różnych celów w zależności od Państwa potrzeb – wszędzie, gdzie konieczna jest znajomość wartości nieruchomości.

Wyceny są wykonywane zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, zawierają wszelkie informacje niezbędne dla ustalenia sposobu postępowania i  wniosków rzeczoznawcy majątkowego dotyczących określenia wartości nieruchomości.

Operat szacunkowy jest opinią autorską rzeczoznawcy majątkowego o wartość i nieruchomości  i stanowi dokument urzędowy. Proces szacowania wartości nieruchomości jest zawsze poprzedzony szczegółową analizą rynku nieruchomości , na którym znajduje się przedmiot wyceny oraz wizją lokalną.